Insight

LIFE & LEARN ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนที่สร้างได้

การได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การเรียนรู้จากตำรา แต่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไรให้สนุก สร้างสรรค์ ให้พวกเขาได้สัมผัสและเรียนรู้ “ธรรมชาติ”


สำหรับเด็กๆ แล้วพัฒนาการการเติบโต การได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การเรียนรู้จากตำราเลย แต่จะเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างไรให้สนุก สร้างสรรค์ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สัมผัสดินทราย น้ำทะเล สร้างพัฒนาการทางความคิด นั่นเป็นสิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ จะสามารถเติมเต็มให้เด็กๆ ได้ โดยเฉพาะการให้พวกเขาได้สัมผัสและเรียนรู้ “ธรรมชาติ”

เพราะ “ธรรมชาติ คือที่เล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก” นอกจากเป็นที่เล่นที่ดีที่สุดแล้ว ธรรมชาติยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นกระบวนการ การเรียนรู้และพัฒนาการได้ด้วย ดังนั้นการที่เด็กๆ ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่รอบด้านให้กับเขามากมาย ไม่ว่าจะเป็น

พัฒนาการทางร่างกาย เพราะการที่เด็กได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนาน จะทำให้เขาได้เกิดการเคลื่อนไหวทางร่างกายครบทุกส่วน ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วยง่าย อีกทั้งยังทำให้เกิดทักษะการทรงตัวที่ดี มีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี และเรียนรู้ที่จะระมัดระวังตัวเอง


พัฒนาการด้านสังคม การที่เด็กๆ ได้เล่นกับผู้อื่น จะช่วยส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม สอนให้เขาได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้