<img height="1" width="1" style="display:none"src=""/>

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับสิทธิ์เยี่ยมชมโครงการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้
ที่ได้รับสิทธิ์เยี่ยมชมโครงการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปี 2560

โครงการบ้านสีตวัน อ.ปากช่อง วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้เยี่ยมชมโครงการบ้านสีตวัน อ.ปากช่อง วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
1 น.ส. กาญจนา จิตต์ขันติวงศ์
2 น.ส. กุลนรี จิตต์ขันติวงศ์
3 นาง จงกลณี ชีพอารนัย
4 น.ส. จริยา มิตตกุล
5 นาง จิตภินันท์ ชนะสินประเสริฐ
6 น.ส. จิตรวดี เลิศกาญจนพร
7 นาย ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข
8 นาง ชูจิตต์ ภูษณปัญญา
9 น.ส. พูนศรี อภินันท์
10 นาย ณัฏฐ์ ชูลิขิต
11 นาง ณัฐญา วิศวะกุล
12 น.ส. ดารารัตน์ สุคันธมาลัย
13 นาง ทัศนีย์ ตันสิรานนท์
14 น.ส. อารยา เดชานิพนธ์
15 น.ส. นฤดี โภไคศวรรย์
16 น.ส. ลัดดา โภไคศวรรย์
17 นาง เนาวรัตน์ คุณารัตน์ศรีเจริญ
18 น.ส. บุศรินทร์ วิริยาสิตาภรณ์
19 นาย ประพจน์ วุฒิกรวิภาค
20 นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์
21 นาง สายใจ ลิ้มสุขวัฒน์
22 น.ส. ปราณี ศุภสินสาธิต
23 น.ส. ภราณี ศุภสินสาธิต
24 นาง เปรมฤดี ดุลณกิจ
25 นาย พรเทพ ตนัยอัชฌาวุฒ
26 นาง เพ็ชรรัตน์ พีระวัฒนชาติ
27 นาย ทักษพล พีระวัฒนชาติ
28 นาง มัณฑนา แซ่ลิ้ม
29 คุณไพโรจน์ พุทธนิมิตรสันติ ( มาแทน )นาย ยงยศ วรรณมาศ ( อายุ 78 ปี )
30 นาง อมรา วรรณมาศ
31 นาง วรรณี สาธิตพร
32 นาย วิสิฐ วรวงศ์วิโรจน์
33 นาย วิสิทธิ์ วุฒิเจริญผล
34 คุณดารณี วุฒิเจริญผล
35 นาง ศศิกาญจน์ พิริยมานันท์
36 นาง ศิริพร แซ่โค้ว
37 นาย ศุภชัย ศิริเผ่าสุวรรณกุล
38 นาย สงกร วัฒนาสุทธิวงศ์
39 นาย เศรษฐา ชัยมหาวงศ์
40 น.ส. สมศรี เกษมศรีธนาวัฒน์
41 นาง สมศรี จารุทิกร
42 นาย สมศักดิ์ เอกรักษาศิลป์ชัย
43 น.ส. สอางทิพย์ อมรฉัตร
44 น.ส. ณัฏฐา เชาวะวนิชย์
45 คุณผกาวรรณ ตันชินวงศ์ ( มาแทน )น.ส. สุขจิตต์ เลาหพิบูลย์กุล ( อายุ 75 ปี )
46 นาง อุทัยวรรณ จุธากรณ์
47 นาย สุทธิ สุทธิพงศ์
48 น.ส. สุดาดาว สุทธิพงศ์
49 นาง สุธาทิพย์ ธำรงธรรมรัตน์
50 นาง สุพัตรา สังข์แก้ว
51 น.ส. สุเพ็ญจิต กิจศิริพรชัย
52 น.ส. สุภี เกตุจินากูล
53 นาย สุเมธ วลัยเสถียร
54 น.ส. สุรางค์ สรรพเศรษฐ
55 น.ส. สุวิมล ธนะติวะกุล
56 น.ส. อสิ อภิวัฒนันต์
57 นาง อิศรา อัศวพิสิฐกุล
58 นาย อัครวัฒน์ ฉั่วเศรษฐกุล
59 นาง อำพร จาตุรันต์วณิชย์
60 นาง ทิพวรรณ จริยวิทยากุล
61 คุณสุมาลัย โสมยานุกูล ( มาแทน )นาย ปราโมทย์ มาธูรธเนศ ( อายุ 70 ปี )
62 น.ส. พรกมล ชัชวาลาพงษ์
63 น.ส. สุนีย์ ธนาสุวรรณดิถี
64 น.ส. จริยา ศรีมานะสุวรรณ
65 นาง จันทิพย์ มิคาระเศรษฐ์
66 น.ส. พรรณวรินทร์ จิรโรจน์วัฒน
67 น.ส. วารุณี ปริยเมฆินทร์
68 บริษัท แกรนดี้อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณชัยวัฒน์ มาลาบุปผา
69 นาง ดวงเพ็ญ สุวัฑฒน
70 น.ส. อรุณี นิมมานพัชรินทร์
71 น.ส. สุชาดา โกศลนาคร
72 น.ส. พิญญ์รัตน์ รัตนลือชากุล
73 นาย สุวัฒน์ สมพรเสริม
74 นาง อัมพา สมพรเสริม
75 นาย วชิร กอนุประพันธ์
76 นาง อมรรัตน์ กอนุประพันธ์
77 นาย สุรชัย อัศวปรีชา
78 นาง ประภาศรี เวสส์สุภารัตน์
79 น.ส. สุมาลี นาคมหกุล
80 นาย บุญเอิบ นาคมหกุล
1 น.ส. กาญจนา จิตต์ขันติวงศ์
2 น.ส. กุลนรี จิตต์ขันติวงศ์
3 นาง จงกลณี ชีพอารนัย
4 น.ส. จริยา มิตตกุล
5 นาง จิตภินันท์ ชนะสินประเสริฐ
6 น.ส. จิตรวดี เลิศกาญจนพร
7 นาย ชัยยุทธ ชินประเสริฐสุข
8 นาง ชูจิตต์ ภูษณปัญญา
9 น.ส. พูนศรี อภินันท์
10 นาย ณัฏฐ์ ชูลิขิต
11 นาง ณัฐญา วิศวะกุล
12 น.ส. ดารารัตน์ สุคันธมาลัย
13 นาง ทัศนีย์ ตันสิรานนท์
14 น.ส. อารยา เดชานิพนธ์
15 น.ส. นฤดี โภไคศวรรย์
16 น.ส. ลัดดา โภไคศวรรย์
17 นาง เนาวรัตน์ คุณารัตน์ศรีเจริญ
18 น.ส. บุศรินทร์ วิริยาสิตาภรณ์
19 นาย ประพจน์ วุฒิกรวิภาค
20 นาย ประสาน ลิ้มสุขวัฒน์
21 นาง สายใจ ลิ้มสุขวัฒน์
22 น.ส. ปราณี ศุภสินสาธิต
23 น.ส. ภราณี ศุภสินสาธิต
24 นาง เปรมฤดี ดุลณกิจ
25 นาย พรเทพ ตนัยอัชฌาวุฒ
26 นาง เพ็ชรรัตน์ พีระวัฒนชาติ
27 นาย ทักษพล พีระวัฒนชาติ
28 นาง มัณฑนา แซ่ลิ้ม
29 คุณไพโรจน์ พุทธนิมิตรสันติ ( มาแทน )นาย ยงยศ วรรณมาศ ( อายุ 78 ปี )
30 นาง อมรา วรรณมาศ
31 นาง วรรณี สาธิตพร
32 นาย วิสิฐ วรวงศ์วิโรจน์
33 นาย วิสิทธิ์ วุฒิเจริญผล
34 คุณดารณี วุฒิเจริญผล
35 นาง ศศิกาญจน์ พิริยมานันท์
36 นาง ศิริพร แซ่โค้ว
37 นาย ศุภชัย ศิริเผ่าสุวรรณกุล
38 นาย สงกร วัฒนาสุทธิวงศ์
39 นาย เศรษฐา ชัยมหาวงศ์
40 น.ส. สมศรี เกษมศรีธนาวัฒน์
41 นาง สมศรี จารุทิกร
42 นาย สมศักดิ์ เอกรักษาศิลป์ชัย
43 น.ส. สอางทิพย์ อมรฉัตร
44 น.ส. ณัฏฐา เชาวะวนิชย์
45 คุณผกาวรรณ ตันชินวงศ์ ( มาแทน )น.ส. สุขจิตต์ เลาหพิบูลย์กุล ( อายุ 75 ปี )
46 นาง อุทัยวรรณ จุธากรณ์
47 นาย สุทธิ สุทธิพงศ์
48 น.ส. สุดาดาว สุทธิพงศ์
49 นาง สุธาทิพย์ ธำรงธรรมรัตน์
50 นาง สุพัตรา สังข์แก้ว
51 น.ส. สุเพ็ญจิต กิจศิริพรชัย
52 น.ส. สุภี เกตุจินากูล
53 นาย สุเมธ วลัยเสถียร
54 น.ส. สุรางค์ สรรพเศรษฐ
55 น.ส. สุวิมล ธนะติวะกุล
56 น.ส. อสิ อภิวัฒนันต์
57 นาง อิศรา อัศวพิสิฐกุล
58 นาย อัครวัฒน์ ฉั่วเศรษฐกุล
59 นาง อำพร จาตุรันต์วณิชย์
60 นาง ทิพวรรณ จริยวิทยากุล
61 คุณสุมาลัย โสมยานุกูล ( มาแทน )นาย ปราโมทย์ มาธูรธเนศ ( อายุ 70 ปี )
62 น.ส. พรกมล ชัชวาลาพงษ์
63 น.ส. สุนีย์ ธนาสุวรรณดิถี
64 น.ส. จริยา ศรีมานะสุวรรณ
65 นาง จันทิพย์ มิคาระเศรษฐ์
66 น.ส. พรรณวรินทร์ จิรโรจน์วัฒน
67 น.ส. วารุณี ปริยเมฆินทร์
68 บริษัท แกรนดี้อินเตอร์เทรด จำกัด โดย คุณชัยวัฒน์ มาลาบุปผา
69 นาง ดวงเพ็ญ สุวัฑฒน
70 น.ส. อรุณี นิมมานพัชรินทร์
71 น.ส. สุชาดา โกศลนาคร
72 น.ส. พิญญ์รัตน์ รัตนลือชากุล
73 นาย สุวัฒน์ สมพรเสริม
74 นาง อัมพา สมพรเสริม
75 นาย วชิร กอนุประพันธ์
76 นาง อมรรัตน์ กอนุประพันธ์
77 นาย สุรชัย อัศวปรีชา
78 นาง ประภาศรี เวสส์สุภารัตน์
79 น.ส. สุมาลี นาคมหกุล
80 นาย บุญเอิบ นาคมหกุล